Makalah Hadist Dha’if

Loading

           
Hadits mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembinaan hukum Islam, sebab disamping berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang masih samar dan global dalam al Qur’an Hadits berfungsi menetapkan hukum (Bayan Syar’i) terhadap suatu perkara yang belum ada dalam al qur’an.
Besarnya peranan Hadits ini harus disertai dengan kecermatan dalam memilah dan memilih Hadits yang benar-benar dari Rasulullah. Sebab suatu hadits yang diragukan berasal dari Nabi maka akan sulit dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah al qur’an. Maka jika tersebarnya hadits-hadits semacam itu dapat menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Di makalah ini akan dibahas mangenai Hadits dhaif yang tidak mempunyai legitimasi yang kuat dibanding Hadits shahih dan hasan. Bahkan sebagian ulama ada yang melarang Hadits ini dijadikan sumber hukum. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam makalah ini.

 
 

 

Download Word. .Download PDF

Download Word. .Download PDF

Author: Zukét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *